Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 79. členu določa, da pripada odpravnina delavcu, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas po prvem odstavku tega člena. Prvi odstavek 79. člena pa določa, da pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

V primeru, ko delavec sam odpove pogodbo, pa ne gre niti za potek časa niti za prenehanje razloga, zaradi katerega sta pogodbeni stranki sklenili pogodbo za določen čas, temveč za enostransko voljo delavca, da pogodbo predčasno prekine, zato nima pravice do odpravnine.


 Vir: mag. Nataša Belopavlovič: